'In the Jungle of the Metropolis'
Guanghua Theater, Tianjin, Nov 2018
photo by Mao Yu
 

'In the Jungle of the Metropolis'
Guanghua Theater, Tianjin, Nov 2018
photo by Shi Hongxiang